Dokumentfalsk falsk udføres som regl i forbindelse med bedrageri

#skattely #falsk #forfalskning #Kriminel #tyveri #gratis #penge #bank #jyskebank #ferie #gratisrejse #gratisparkering #gratisbil #Huslejetilskud #børnepenge #ledig #arbejde #Skat #lån #bil #superlån Vil du tjene penge på at køre med reklamer. lidt eller meget. Om du har en stor eller lille bil betyder ikke så meget. Eller vil du bare have reklame på for sjov, og hjælpe med til at Jyske Bank ser at der er kunder som faktisk gerne vil tale med Anders Dam omkring falsk lån og noget mandatsvig, og andre småting Noget bedrag som Anders blev oplyst 25 maj 2016, men valgte at lade jyske bank fortsætte med. Skriv til https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup Det handler om at råbe jyske bank op. :-) Vi jagter kun sandheden Og at forsøge fortælle jyske bank at banken laver svindel mod kunder i jyske bank Og det syndes vi ikke er så godt, derfor forsøger vi at få jyske bank til at stoppe med bankens kriminelle aktiverer, og rette ind på Hæderlig Ærlig og lovlig bankforetning. :-) Hertil har vi brug for hjælp til at få skabt dialog. Dette har ikke så meget med retssagen mod jyske bank at gøre. Opslag vil stå til jyske bank vil gennemgå bilag, og de mange forhold som bedrageri mod kunder i jyskebank :-) Vil du tjene penge på at køre med reklamer. lidt eller meget. Om du har en stor eller lille bil betyder ikke så meget. Eller vil du bare have reklame på for sjov, og hjælpe med til at Jyske Bank ser at der er kunder som vil tale med dem. Skriv til https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup -------------------- Vi gik ud offenligt, med første bil #reklame om. SVINDLEL BANKEN / JYSKE BANK Dette var med reklame november 2016 :-) De første var meget småt, Jyske bank regerede ikke :-) Løbende fik bilen mere og mere reklame på, flere rullende reklamer om den bedrageriske jyske bank kom ud i trafikken. Jyske bank var og forblev tavse :-) Vil du hjælpe med at få budskabet ud, del og eller hjælp få en banner på bilen. Med Tavshed samtykker jyske bank, at jyske bank er taget i bedrageri af bankens kunder. :-) :-) Retssagen BS 99-698/2015 Skulle det mod forventning lykkes jyske bank, at få #bedraget / #svindlen forældet. og derved undgå at betale #erstatning for #svindel af kunder i jyske bank som er udført af medarbejdere i #jyskebank ænder der ikke ved den kendsgerning at jyske bank her optræder som en dybt #Kriminel #forbryder Alle opslag og beviser for at en stor, #jysk #bank laver #dokumentfalsk og #bedrageri af kunder, vil blive fremlagt i retten. Uanset #Dommen af jyskebank, flytter det ikke beviserne på at jyske bank jævnligt har overtrådt #straffeloven og derfor er en #kriminelbank :-) :-) Men tilbage til bilreklame Så til havne festen i #Hornbæk juni 2017 Her fik den mere knald på Stadig Ingen reaktion fra jyske bank Jyske bank tier og samtykker. :-) Vi skriver nu offenligt igen På www.banknyt.dk og mange andre steder Skriver vel klart og tydligt. At jyske bank er kriminel og en bedragerisk bank. :-) Jyske bank vil bare ikke svare, men vælger at tie og samtykke alle udtaler. Udtaler der klart viser / beviser at jyske bank laver både Bedrageri og Dokumentfalsk mod små kunder i jyske bank :-) Februar 2018 jyske bank er stadig ligeglade, og vil helst gøre det jyske bank er bedst til. At være en kriminel bank og samtidig være jyske bank :-) :-) Ps Mange har set, fået fortalt om sagen, og sagens bilag. Efterforskerer, advokater, politifolk, bankfolk også i store danske banker som jyske bank. DER FINDES IKKE NOGLE SOM SIGER NOGET ANDET END HVAD DU KAN LÆSE HER. :-) :-) OG Jo jyske bank kender alt til sagen og offentliggørelse af BLAG Billeder er sendt af bilerne og bilag, til jyske Banks advokat MORTEN ULRIK GADE :-) Vi har løbende orientere Morten Ulrik Gade Og sender kopi med link ww.banknyt.dk :-) DER FINDES INGEN UNDSKYKDNINGER Jyske bank fortsætter bedrageri, velvidende at jyske bank bevist Bedrager bankens kunder :-) :-) Det handle om JYSKE BANK og #fundamentet i jyske bank god skik, hæderlig, ærlig, troværdig eller kriminel, utroværdig, uhæderlig, uærlig, løgnagtig, bedragerisk. Kort sagt om Jyske Banks fundament :-) At jyske bank bare i denne sag har overtrådt mange love og regler som :-) God skik regler finans tilsynet God skik regler for advokater, advokat samfundet :-) Aftale loven Bogførings loven Tinglysnings loven Og Straffe loven: Vi nævner lidt fra de overtrådte paragraffer som klart syntes overtrådt i STRAFFE LOVEN Men vi vil gerne tage #debatten på #jyskebanktv hvis jyske bank ellers tør mødes med kunden på bankens #tv :-) :-) Hvis en person udsættes, for det vi er udsat for, af en anden person. Så er den personen dybt kriminel, google gerne hvad en kriminel er. :-) :-) Her er det en bank som er kriminel nærmere bestemt er det JYSKE BANK HVAD SÅ Når det er #jyskebank det udfører de kriminelle handlinger, bliver banken dermed kriminel. DERFOR BANKER som begår kriminalitet, kaldes kriminelle BANKER JYSKE BANK ER DERFOR EN KRIMINEL BANK :-) Hvad skulles ellers være grunden for at jyske bank nægtede at kommunikere efter 3 og 25 maj 2016 hvor jyske Banks leder #bandeleder blev bevist om at svindlen var blevet opdaget Husk det er humor #AndersDam men vi ønsker #Dialog med dig :-) :-) JYSKE BANK ER MERE END VELKOMMEN TIL AT HJÆLPE MED AT VI SAMME. GENNEMGÅR ALLE BEVISER MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI ER DET SANDT ELLER FALSK. :-) Jyske bank må gerne tage deres 100 advokater med fra. Lund Elmer Sandager med, også Henrik Høpner eksperten LES.dk Som har straffelovs eksperten Advokat Henrik Høpner må medbringe alle deres advokater. TIL AT MODBEVISE FAMILIENS PÅSTANDE. At jyske bank er bedragerisk og kriminel. BEVISERNE MOD JYSKE BANK, KUN VOKSER. Selv om jyske bank har bortskaffet flere bilag, og nægter at udlever noget. :-) :-) JYSKE BANK TØR IKKE TAGE DIALOGEN MED DEN BEDRAGET FAMILIE FRA HORNBÆK :-) :-) Kriminalitet eller forbrydelse refererer til juridisk forbudte handlinger, der kan straffes. Personer, som begår kriminalitet, kaldes kriminelle - Der findes mange former for kriminalitet: - Økonomisk kriminalitet som Bedrageri. § 279 Mandatsvig. § 280 Åger.§ 282 Skyldnersvi. § 283 Dokumentfalsk § 171, 172 , 173, 178 - :-) :-) :-) Bedrageri § 279. Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding. Vildledningen skal være sket forsætligt, dvs., at en uagtsom vildledning ikke falder ind under straffelovens § 279. Bedrageri er strafbart efter straffelovens § 279:[1] § 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab. :-) :-) :-) Dokumentfalsk § 171 § 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk. Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis. Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne. :-) § 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Er dokumentfalsk af særlig grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år. :-) § 173. Med straf som i § 172 angivet anses den, der benytter et med ægte underskrift forsynet dokument til at skuffe i retsforhold, når underskriften ved hjælp af en vildfarelse er opnået på et andet dokument eller på et dokument af andet indhold end af underskriveren tilsigtet. :-) § 178. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold. :-) :-) :-) Mandatsvig § 280. Mandatsvig er en formueforbrydelse som består i, at man som forvalter af en andens formue giver denne et tab for at give sig selv eller andre en gevinst. Rollen som forvalter kan i princippet ligge hos enhver, som handler som fuldmægtig, men ses i denne sammenhæng hyppigst hos ledelsen for en virksomhed, forening eller fond. Mandatsvig er strafbart efter straffelovens § 280. § 280. For mandatsvig straffes [...] den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab - 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv. :-) :-) :-) Skyldnersvig § 283. Skyldnersvig er en formueforbrydelse som består i, at man uberettiget forringer muligheden for at tilbagebetale en gæld for at give sig selv eller andre en gevinst. - § 283. For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding 3) ved falske foregivender. Betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter :-) :-) :-) Åger § 282. Udnyttelse (groft misbrug) af en anden persons - Et bestående afhængighedsforhold Udnyttelsen skal ske som led i et aftaleforhold for at opnå/betinge en ydelse der enten Står i væsentligt misforhold til modydelsen. Forbrydelsen er fuldbyrdet, når ydelsen er modtaget. :-) De subjektive betingelser: Kendskab til de relevante momenter vedr. modpartens forhold Kendskab til betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt eller letsind Kendskab til de momenter som begrunder at et afhængighedsforhold består Kendskab til den værdiforskel, som begrunder væsentlig misforhold (heri kan kravet om uberettiget vinding for sig eller andre (samt tilsvarende tab) siges at ligge) :-) :-) Åger I nyere tid også det at skaffe sig urimelig fordel af et udlån eller en anden retshandel ved at udnytte låntagerens nød, letsindighed eller mangel på erfaring. - Ågerforbrydelsen mere præcist end de tidligere love: at udnytte andres nød, letsindighed eller mangel på erfaring til skaffe sig urimelige fordele. :-) Åger § 282 For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. :-) :-) :-) Tyveri Tyveri er en betegnelse for det at stjæle eller optræde som tyv. Tyveri dækker over den handling der består i uretmæssig tilegnelse af noget der tilhører en anden. - I det juridiske fagsprog er tyveri et snævert begreb, nemlig den forbrydelse, der er beskrevet i den danske straffelovs § 276. Det er ikke alt der moralsk eller i daglig tale betragtes eller betegnes som som tyveri, vil falde ind under straffelovens tyveribestemmelse. :-) Listen er kun et udsnit af de love jyske bank har overtrådt Men igen vi vil jo gerne i dialog om dette her. Er der tale om 1 fejl 2 fejl 3 4 5 6 7 osv Jyske bank tør ikke tage en dialog Spørg jyske bank hvorfor

HVAD ER DOKUMENTFALSK

DETTE ER KONTAKT FORSØG DING DING

Vi ønsker at tale med jyske bank, som laver dokumentfalsk.

Jyske bank har været besvist om at jyske bank udfører bedrageri mod kunder, og aligevel fortsætter jyske bank ulovlighederne, og skider på alle regler og love.

Jyske bank i laver svindel, og bedrager ved dokumentfalsk mandatsvig bedrageri

Er det misforstået. dialog det er jo bare det vi beder om.

når ja og så indrømmelser,
en undskyldning har ikke længre betydning, den skulle Anders Dam have givet for 2 år siden, maj 2016 isteder for at fortsætte bedrageri, ved hjælp af svig.

🙂

HVORFOR SVARE JYSKE BANK IKKE
VI RINGER OG RINGER

MEN ØVERSTE LEDER I JYSKE BANK. ANDERS DAM BLOKERE FOR KONTAKT

🙂

JYSKE BANKS ØVERSTE DIREKTØR OG LEDER
ANDERS CHRISTIAN DAM, ER ANSVARLIG MED SIN LEDELSE, FOR DET SVINDEL JYSKE BANK UDSÆTTER KUNDER FOR.

Må vi sige #Bandeleder for en tilsyndeladende #kriminel Bank, der er bevist om at snyde deres kunder, og skulle nogle kunder opdage snyd,

Er det i jyske banks fundament klart at jyske bank lyver og kun lyver.
I jyske Banks fundament må stå, vi lyver også overfor retten.

Derfor har jyske banks advokater i Lund Elmer Sandager, og #bestyrelsesmedlem i Jyske bank her Philip Baruch, valgt at lyve for retten.

I restsagen, skriver jyske banks advokater usandheder i svar, sendt til retten,

🙂
🙂

At advokaterne i Lund Elmer Sandager, er bevist om at de #lyver, må stå meget klart, for jyske banks advokat Morten Ulrik Gade, der står som kontakt i sagen, har alle kopi af alle de bilag som #jyskebank har givet til#les Lund Elmer Sandager advokater.

Jyske Bank har således afleveret kopi af mindst 2 rentebytte aftaler, for det lån 4.328.000 kr. Jyske bank overfor retten påstår, kunden har optaget / Hjemtaget i Nykredit.

🙂

At kunden har ligget syg efter en hjerneblødning
udnytter Jyske Bank kun til deres egen fordel, og håber således på at kunden ikke opdager, at jyske bank både lyver og laver #Dokumentfalsk #Mandatatsvig mm.

Kort sagt jyske bank laver #Bedrageri mod kunder i jyske bank.

DETTE ER BEVIST:
OG HAR JYSKE BANK LYST TIL AT TALE OM DETTE,
STÅR VI KLAR TIL AT TAGE EN SNAK OM DET.

DETTER ER EN AF UTALLIGE OPFORDRINGER TIL JYSKE BANK; DER NÆGTER AT UDTALE SIG.

OG DERFOR FORTSAT LÆGGER HÆNDRINGER I VEJEN FOR EN OPKLARING.

VI KAN SÅLEDES FØRST ANMÆLDE JYSKE BANK TIL POLITIET FOR BEDRAGERI, EFTER SAGEN HAR VÆRET I RETTEN

HVOR FORHOLD KAN KLARLÆGGES.

🙂

Lund Elmer Sandager advokater vælger helt bevist at, lade nogle vigtige bilag forsvinde, og fører sagens forsvar på et grundlag, der er bevist falsk.

Jyske Bank ved det
Lund Elmer Sandager ved det

🙂

Når advokater dirækte bevist bortskaffer dokumenter, alene for at skuffe i retsforhold

Lyver over for sagsøger, og dennes advokater, og desuden lyver over for retten.
Villeder og udnytter det ulige magtforhold, til at skaffe banken en øknomisk fordel, ved samtids at give kunder et inu større øknomisk tab.

DETTE ER ALTSÅ ULOVLIGT, OG DET ER MEGET #ULOVLIGT i loven er det som #Dokumentfalsk.

Det er ikke første gang jyske bank skider på god skik regler.
Dette skriver jyske banks bestyrelse gerne i de mange sager jyske bank har.

JYSKE BANK BEHØVER IKKE AT EFTERLEVE GOD SKIK REGLER.
(og derfor er jyske bank ligegeglade med disse regler fra finanstilsynet)

🙂

#JYSKEBANK er også ligeglade med #straffelovs regler, dette viser denne sag her tydligt.

NÅR KUNDER FREMVISER BEVISER TIL JYSKE BANK

AT JYSKE BANK ER KRIMINEL, OG BEDRAGERISK. NÆGTER JYSKE BANK AT SVARER,

MEN ISTEDET UDNYTTER DERES ALLINACE MED DET KENDTE ADVOKAT FIRMA www.les.dk

Jyske Bank ved at banken ikke bliver straffet for bedrageri, om det er svindel af den ene eller anden art,

Jyske bank kommer ikke i fængsel, derfor fortsætte jyske bank deres svindel af de kunder banken kan komme afsted med, og udnytter magten mad at holde mund, imens banken stjæler løs ved svig og falsk.

🙂

DET ENSTE KUNDERNE KAN ER AT RÅBE OP.
OG ADVARER ANDRE I MOD AT STOLE PÅ JYSKE BANK

🙂
🙂

I den værserende retssag der startede som det normale dårlig rådgiving i jyske bank, har været så meget forkert forstået af kunden.

Er det udelukket fordi Jyske bank, bevist har forsøgt at skjule sandheden, for at få en uberettet vindnig.

FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK
FORSTÅR IKKE AT JYSKE BANKS

LEDELSE
DIRIKTION
DIREKTØR
ADVOKATER

JA kort sagt alle jyske banks medarbejder, vil være sig selv bekendt

Hvordan kan nogle medarbejder, holde sig selv ud,
når medarbejderne ved, de er ude hvor moral ikke findes,
og det kun handler om jyske banks øknomiske intresser.

🙂

Når jyske bank skriver, at laver jyske bank fejl, så retter jyske bank straks fejlen.
Jyske bank kunne også skrive, at når kunder opdager bedrageri og svindel i jyske bank, retter jyske bank straks fejlen.

MEN DET ER BARE LØGN.
JYSKE BANK FORSØGER AT UDMATTE KUNDER, FOR AT BEHOLDE DE PENGE JYSKE BANK HAR STJÅLLET

JYSKE BANK ER OND,
JYSKE BANKS FUNDAMENT ER ONDSKAB

HVIS JYSKE BANK VIL, ELLER TØR TALE MED OS KUNDER
SOM HAR OVERSKUD DER SKAL TIL FOR AT EFTERFORSKE JYSKE BANK FOR BEDRAGERI

🙂

DENNE SAG HAR 9 ÅRS BEDRAGERI
MED SIGTE PÅ AT TAGE ALT FRA KUNDEN GENNEM DETTE BEDRAGERI

JYSKE BANK VILLE TAGE KUNDENS VIRKSOMHED
Jyske bank nægter idag at svare på om det er lykkes, at få afkrævet kundens underskrift på en pantsætning af virksomheden også.

🙂

Ligesom kunden blev afkrævet underskrifter, på 2 salgsfuldmagter,
disse underskrifter kom ikke af sig selv, nu var kunden jo også ret syg.

Så jyske bank Birgit Bush Thuesen, inkasso afdelingen silkeborg, spærede alle kunden konti, således kun jyske bank kunne tage hvad jyske bank ønskede.

Bagefter siger Birgit Bush Thuesen i forbindelse med tvangssalg af en grund til 200 kr. pr. m2
at alt er forgået frivillig, eller kunden selv har fundet på det, lige som hun skriver at jyske bank intet ansvar har.

advokat Morten Ulrik Gade skriver det samme,
JYSKE BANK ER UDEN ANSVAR

🙂
🙂

JYSKE BANK VILLE TAGE ALLE KUNDES DOMÆNER,
SOM WWW.BANKNYT.DK dette hoverede Casper Dam Olsen over for kunden, der lige var blevet afkrævede en underskrift.

og som efter underskrift på en ny pantsætning, grinede og pegede ned på en ligne i pant dokumentet

SE JEG HAR OGSÅ TAGET PANT I DINE DOMÆNER, som dette banknyt.dk
det var svært for Casper Dam Olsen at få tørret sit store grin af.

Casper Dam Olsen er ham der har præsset familien på det værste du kan tænke dig, Casper kunne ringe eller skrive, en fredag gerne klokken 17, og sige det og det skal han (jyske Bank) have senest mandag

Således er jyske bank yderst leverings dygtig i psyklologisk præs,
der kan drive familier i opløsning, eller til selvmord.

god weekend,

🙂

Og jo Casper

Vi kom til bage.
Men du skal vide, din mision næsten var lykkes, her blev det overvejet at hoppe ud foran toget, men desvære ver livsforsikringen ikke nok til at ræde familien mod det bedrageri jyskebank udsatte hele familien for.

Og #selvmord blev ikke aktuelt, det kunne ikke betale sig.

🙂

Således præsser jyske bank ikke kun de enkelte kunder,
men jyske bank præsser hele familier ud på det yderste, for at de kan gå i opløsning, i mens jyske bank slagter dem,

Eller begå selvmord imens jyske bank, kan sikker deres øknomiske interesser, som Birgit Bush Thuesen så smukt skrev, da vi blev sendt til afvikling.

JYSKE BANK I STJAL 9 ÅR AF VORES LIV,

jYSKE BANK I STJAL OG BEDRAGET OS, SÅLEDES JYSKE BANK KUNNE VISE SIG OVER FOR, DERES MANGE PARTNER

OG DEM SOM DELER VÆRDIGRUNDLAG MED JYSKE BANK

#ATP #PFA #GF #FORSIKRING #CODAN #REAL #MÆLERNE #PENSAM #AKTIONÆRE #JNDATA #BRF #JYSKEBANK

🙂

CASPER DAM OLSEN HÅBER DU KAN HOLDE DIG SELV UD.

HVAD SYNTES DU IØVRIGT OM BILEN, 🙂
DU SÅ DEN JO TYDLIGT TRILLE FORBI DIG I HELSINGØR.

HAR DU FORSLAG TIL HVORDAN MAN ELLERS KAN KOMME I KONTAKT MED JYSKE BANK. OG TALE OM DENNE HER SAG. SÅ KOM FRISK.

Casper bare rolig dette er ikke personligt, du er forlængst tilgivet,
du er bare en lille brik i jyske banks koncept, og har måske ikke været klar over hvad dine handlinger har betydet, men du skal vide at vi har stået sammen her.

At hele familien her er ret sure, det er ikke på dig Casper, men på din arbejdesgiver Jyske bank

Din chef Anders Dam, er det familie ?
som om du har arbejdet så hådt for at skaffe nogle flere penge ind i koncernen, som nu er ligeglade med alle andre end jyske bank selv.

DET ER KUN JYSKE BANK VI ER SURER PÅ.

🙂

VI VIL HAVE VORES LIVE TILBAGE OG DET ER JYSKE BANK SOM HAR STJÅLLET 9 ÅR FRA FRAMILIEN VED SVIG FALSK LØGN UDNYTTELSE

🙂
🙂

Når man tænker tilbage, og mindes da man klagede over Casper Dam Olsen for at udlever #fortrolige oplysninger om min gamle revisors øknomi, fra et møde i Jyske bank hvor Casper Dam Olsen bredmundet fortalte

Casper startede med at sige, jeg ved ikke om jeg bør sige det her,
eller om jeg skal sige det her, og så ligesom gjorde det til noget vigtigt som handlede om os. (familien),

Carsten spørger hvad er det du vil sige.

Casper åbner glad sin brede mund op, og fortæller i en jævn strøm
Din reviser har været nede i jyske bank for at låne penge, men vi vil ikke låne ham nogle, for han har en dårlig øknomi osv, osv

FORTÆLLER JYSKE BANK ÅBENT OM KUNDERS PRIVATE FORHOLD

Klager over #CasperDamOlsen rykker og klager igen
Jyske Bank svare heller ikke her.

Men det er jo også kun i god skik, det står at jyske bank har tavsheds pligt,
og jyske bank vil ikke overholde god skik da det ikke har nogle konsekvens, ikke at overholde god skik, dette skriver bestyelses medlem Philip Baruch i flere retssager

🙂
🙂

JYSKE BANKS ØVERSTE LEDELSE og deres mange advokater

#AndersDam #jyskebank
Har mindst siden 25 maj 2016. været bekendt at jyske bank, svindler kunde i banken.

Altså at jyske bank uhæderligt har villedt kunde til at tro det fandtes et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit, som han har lavet en aftale med jyske bank 17 juli 2008 at bytte renter med jyske bank med

TAG NU OG TAL MED FAMILIEN SOM I HAR BEDRAGET I NU 9 år
LAD OG MØDES OG FÅ TALT OM DET JYSKE BANK HAR GJORT
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk